• facebook
  • Baglanyşyk
  • instagram
  • youtube

PRESS BUILDER

Hünärment usulyýet çözgütlerini hödürläň

Zawod gezelenji

Hytaý metbugat zawody

“QIASEN PRESSES” önüm çyzgysy “C Frame Single” ýa-da “Double Crank Press Machine”, “H” çarçuwaly we goşa krankly mehaniki metbugat enjamy, “Servo Press Machine”, “Toggle” takyk takyklyk pressleri, ýokary tizlikli metbugat, 100-den gowrak görnüşi we hyzmaty öz içine alýar. Servo iýmitlendiriji maşyny basýar.

KIAOSEN Maşyn
QIAOSEN müşderi öý enjamlarynyň möhürlemesi
smartcapture
Servo iýmitlendiriji ulgamyny basýar

“QIAOSEN PRESS MACHINE” inçe dolandyryşa we ýuka önümçilige ygrarly.Kompaniýa, müşderilere has wagtynda, ýokary hilli we goşmaça önümler bilen üpjün etmek üçin ERP kärhanasynyň maglumat dolandyryşyny amala aşyrdy we pudagyň täzelenmegine we kämilleşdirilmegine yzygiderli goldaw berdi.

Her esasy tehnologiýa üns beriň, iň täze gurallary we ajaýyp zehinleri yzygiderli tanadyň we "ýuka önümçilik, marka döretmek we müşderi hyzmaty" işewürlik pelsepesini özbaşdak ösdüriň.

QIAOSEN zawody
“QIAOSEN” çarçuwasy
Hytaý zawody
QIAOSEN metbugat ýygnagy
Press Machine China üpjün ediji
QIAOSEN 800Ton basýar

Esasy ahlak, yzygiderli sözler we amallar, dogruçyllyk we ygtybarlylyk, maglumat paýlaşmak, hünär ussatlygy, müşderini kanagatlandyrmak esasynda, bular QIAOSEN-iň tendensiýa we mümkinçiliklere düşünmegine itergi berýän gymmatlyklarymyzdyr.Geljekdäki ösüş bilen ýüzbe-ýüz bolan QIAOSEN diýseň berk ynam we hereket güýjüne eýe, kämilleşmegini dowam etdirýär, özboluşly önümleri ösdürýär we dünýä bazaryny giňeldýär.Maksat halkara ýokary hilli metbugat enjamlaryny öndüriji bolmak.Biz yzarlaýarys: innowasiýa düşünjesine we ajaýyp önümçilige eýermek;Işleýiş aýratynlyklaryny yzygiderli gowulandyrmak we gowulandyrmak;Öndürijilik mehanizmini döretmek we oňat iş gurşawyny döretmek;Global müşderilere ýokary hilli takyk pressler, ýokary hilli hyzmatlar bermek.QIAOSEN markasynyň takyk metbugat maşynyny saýlaýan müşderiler hiç haçan ökünmezler diýip söz berýäris.