• facebook
 • Baglanyşyk
 • instagram
 • youtube

PRESS BUILDER

Hünärment usulyýet çözgütlerini hödürläň

Bejeriş basyň

 • Metbugat maşynlarynyň klassifikasiýasy barada näme bilýärsiňiz?

  Dürli hereketlendiriji güýçlere görä, süýşüriji hereketlendiriji güýji iki görnüşe bölüp bolar: mehaniki we gidrawliki.Şonuň üçin zarba urýan maşynlar aşakdakylara bölünýär: (1) Mehaniki metbugat maşyny (2) Gidrawlik metbugat
  Koprak oka
 • Pnewmatiki mehaniki zarba basmagyň meýdany

  Pnewmatiki mehaniki zarba basýan maşyn, möhür basmak pudagynda ähliumumy maşyn bolup, urmak, boşatmak, egilmek, uzatmak, basmak we işlemek ýaly sowuk möhürleme işlerine laýyk gelýär.Iýmitlendiriş mehanizmi bilen enjamlaşdyrylan ýarym awtomatiki ýa-da doly awtomatiki işi ýerine ýetirip biler.S ...
  Koprak oka
 • Takyk metbugat maşynyna giriş

  Takyk metbugat enjamy, plastmassa gaýtadan işlemek we kesmek sungatyny kabul edýän ösen takyklygy emele getirýän maşyn.Bir urmak ýa-da emele getirmek prosesinde ýokary ölçegli takyklygy, gowy gyrkym tekizligi we belli üç ölçegli bölekleri alyp bolýar.Onda häsiýet bar ...
  Koprak oka