• facebook
 • Baglanyşyk
 • instagram
 • youtube

PRESS BUILDER

Hünärment usulyýet çözgütlerini hödürläň

BLOG

 • Servo Press-iň gündelik hyzmaty

  Servo Press-iň gündelik hyzmaty

  Köplenç senagat şertlerinde duş gelýän Servo pressleri, takyk we gaýtalanýan hereketleri üpjün etmek bilen önümçilik prosesinde möhüm rol oýnaýar.Şeýle-de bolsa, olaryň ygtybarly öndürijiligini üpjün etmek we garaşylmadyk iş wagtynyň öňüni almak üçin gündelik tehniki hyzmat etmek zerurdyr.Ine, ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik press bilen mehaniki metbugatyň arasyndaky tapawut

  Gidrawlik press bilen mehaniki metbugatyň arasyndaky tapawut

  1. Dürli gurluş ýörelgeleri Gidrawlik metbugatynyň gurluş prinsipi, adaty mehaniki metbugatdan düýpgöter tapawutlanýar, esasan gaýtadan işlemek prosesinde elektrik geçirişini gazanmak üçin gidrawlik geçiriş ulgamyny ulanýar.Gidrawlik metbugat m ...
  Koprak oka
 • Speedokary tizlikli metbugatyň aýratynlyklary

  Speedokary tizlikli metbugatyň aýratynlyklary

  Speedokary tizlikli metbugat aşakdaky aýratynlyklara eýedir.1.Slaýder urgularynyň sany köp.Slaýderiň urgularynyň sany metbugat önümçiliginiň netijeliligini gönüden-göni görkezýär.Daşary ýurt orta we kiçi ýokary tizlikli pressleriň süýşüriji saparlarynyň sany 10-a ýetdi ...
  Koprak oka
 • Iş prinsipi we mehaniki metbugatyň ulanylyşy

  Iş prinsipi we mehaniki metbugatyň ulanylyşy

  Mehaniki press, bölekleriň emele gelişini gaýtadan işlemegi we gaýtadan işlemegi tamamlamak üçin, gabykdaky hereket edýän çyzgyny güýç mehanizmi arkaly itekleýän we gysyş, urmak, egilmek, uzatmak we ş.m. arkaly deformasiýa öndürýän enjamdyr.Mehaniki pressler a ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik ulgamda mehaniki pressiň ýag temperaturasy gaty ýokary bolanda

  Gidrawlik ulgamda mehaniki pressiň ýag temperaturasy gaty ýokary bolanda

  Metbugatyň iş mehanizmi hereketlendiriji enjam arkaly hereketlendiriji tarapyndan dolandyrylýar.Kuwwat we hereket esasan geçirilse, gidrawlik ulgamdyr.Bu gün metbugatyň gidrawlik ulgamynyň nebit temperaturasy gaty ýokary bolsa näme bolýar?1. Nebitiň ýapyşyklygy, ...
  Koprak oka
 • Punch pressiniň sesine nädip çemeleşmeli?

  Punch pressiniň sesine nädip çemeleşmeli?

  1.Gazyň basyş ulgamyna girmegi sesiň möhüm sebäbidir.Ownuk metbugaty emele getirýän teňňäniň basyş ulgamy gaza çozýandygy sebäpli, pes basyşly meýdanda göwrümi has uludyr we ýokary basyşly meýdana akanda, kiçelýär we göwrümi birden kiçelýär, ýöne wh .. .
  Koprak oka
 • Mehaniki pressler üçin howpsuzlyk amallary

  Mehaniki pressler üçin howpsuzlyk amallary

  1. Maksat Işgärleriň özüni alyp barşyny standartlaşdyryň, amaly doly standartlaşdyryň we şahsy we enjamlaryň howpsuzlygyny üpjün ediň.2. Kategoriýa Sement basyşyny barlaýan maşynyň we hil gözegçilik bölüminiň elektrik egiriji maşynynyň işlemegi we hyzmat etmegi üçin amatlydyr.3. Töwekgelçilik şahsyýeti ...
  Koprak oka
 • Servo metbugat maşynynyň 10 amaly programmasy

  Servo metbugat maşynynyň 10 amaly programmasy

  1. Egrilik nusga alma funksiýasy: Enjamyň içindäki maglumatlary ýygnamak kartoçkasy we basyş datçiklerini hakyky wagtda ýygnaýar we süýşme-basyş egrilerine çekýär.Nusga almagyň tizligi gaty ýokary durnuklylyk we ölçeg tizligi bolan 10K / s çenli ýetip biler ...
  Koprak oka
 • Işiň gidişine täsir edýän betbagtçylyklardan gaça durmak üçin mehaniki pressleri nädip dogry ulanmaly?

  Işiň gidişine täsir edýän betbagtçylyklardan gaça durmak üçin mehaniki pressleri nädip dogry ulanmaly?

  Punch press möhür basmak we emele getirmek üçin ulanylýan maşyn enjamlarynyň bir görnüşidir.Dürli metal materiallary has çalt gaýtadan işläp biler.Önümçilik pudagynyň önümçilik prosesinde aýrylmaz enjamdyr.Şeýle-de bolsa, metbugat maşynynyň işleýşi we hyzmaty ...
  Koprak oka
 • Mehaniki metbugat maşynlarynyň modelleri haýsylar? Nädip saýlamaly?

  Mehaniki metbugat maşynlarynyň modelleri haýsylar? Nädip saýlamaly?

  Mehaniki metbugat maşynlary, esasan, metal materiallary galyp we gaýtadan işlemek üçin ulanylýan umumy metal gaýtadan işleýän enjamdyr.Dürli iş usullaryna we ulanylyş ssenariýalaryna görä, mehaniki metbugat maşynlary hem dürli modellere bölünýär.Adaty mehaniki press maşyn ...
  Koprak oka
 • Servo press maşyn öndürijisi hil gözegçiligini nädip ýerine ýetirmeli?

  Techokary tehnologiýaly önüm hökmünde sero press maşynynyň hiline gözegçilik etmek gaty möhümdir.Hil gözegçiliginiň maksady önümiň netijeliligini ýokarlandyrmak, çykdajylary azaltmak we kärhanalara has köp girdeji getirmek bilen bir hatarda önümiň hiliniň müşderileriň isleglerine we isleglerine laýyk gelmegini üpjün etmekdir.Ilki bilen ...
  Koprak oka
 • Mehaniki pressleriň basyşy kadalaşdyrmak nukdaýnazaryndan artykmaçlyklary näme?

  mehaniki metbugat senagat önümçiliginde möhüm rol oýnaýar.Basyş mehaniki pressleriň esasy iş usulydyr we gowy basyşy kadalaşdyrmak mehaniki pressleriň işleýşiniň we önümiň hiliniň kepili bolup durýar.Şeýlelik bilen, mehaniki presiň artykmaçlyklary näme ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3