• facebook
  • Baglanyşyk
  • instagram
  • youtube

PRESS BUILDER

Hünärment usulyýet çözgütlerini hödürläň

Hyzmat

Hyzmat taslamalary we toparlary

QIAOSEN-iň daşary ýurtdaky professional hyzmat hyzmaty topary müşderilere satuwda, satuwda we satuwdan soňky hyzmatlary hünärli we oýlanyşykly hödürleýär. Biziň hünärmen toparymyz pressleri gurnamak we düzetmek we degişli enjamlary emele getirýän möhür basmak, pressleriň ýerleşdirilmegi, ýerleri barlamak we tehniki hyzmat etmek bilen üpjün edip biler. pressler, köne pressleriň durkuny täzelemek, pressleri ulanmak boýunça okuw, satuwdan soňky maslahat we pressleriň hyzmat işi.

Müşderilere täze enjamlary oturtmakdan we kadaly işe başlamakdan, müşderiniň ulanylyşynda ýüze çykýan degişli meselelere işjeň gözegçilik etmekden we öz wagtynda jogap bermekden başlap, birnäçe hünär hyzmatlaryny berip bileris.

hyzmaty

Öň satuw:Marka tehnologiýasy üçin hemmetaraplaýyn goldaw

Satuwdan öň mugt möhürleme nusgalary berilýär.Müşderilere enjamlary saýlamakda, möhür basmak meýilnamalaryny düzmekde we möhürleme tehnologiýasynda müşderilere ýeterlik goldaw bermekde dürli möhürleme önümleri we galyplary boýunça hünärmen inersenerlerimiz bar.

hyzmat1

Satuwdan soň:Metbugatyň üznüksiz işlemegi üçin 24 sagat hyzmat kepilligi

1. Täze enjamlary gurnamakdan we düzedişden adaty işe çenli, müşderiniň ulanylyşynda degişli meselelere işjeň göz aýlaň we düşüniň we derrew jogap beriň.

Iberilenden soň, çeşmäniň çeşmesinden nädogry peýdalanmagy sebäpli ýetirilen zyýany azaltmagy maksat edinýän esasy bilimler, amaly amallar, tehniki hyzmat, näsazlyklary düzetmek we metbugatyň beýleki taraplary boýunça okuw berip bileris.

2. Näsazlyklaryň öňüni almak üçin her 1-3 aýdan bir gezek urýan maşynyň howpsuz işleýşini yzygiderli barlaň.

3. Size 24 sagat üznüksiz hyzmat, 4 sagat hyzmat jogap wagty berýäris.

hyzmat2

Tor onlaýn uzakdaky näsazlyklary düzetmek:

Tor üçin onlaýn hyzmat hyzmaty, QIAOSEN-iň dolandyryş tehnologiýa bölüminiň we hyzmat ediş bölüminiň jogapkärçiligidir.Müşderi, şeýle hem dürli sebitlerdäki QIAOSEN-iň wekilleriniň işgärleri we onlaýn enjamlary goldawy bilen hyzmatdaşlyk etmeli.

Enjamyň kadadan çykma kodlaryny uzakdan alyp bileris we enjam kadadan çykma görkezmeleri arkaly metbugat maşynynyň hakyky meselesini takyk kesgitläp bileris.

Müşderiniň peýdalary: Ulag wagtyny gysgaltmak, öz wagtynda näsazlyklary düzetmek, tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak we tehniki hyzmatyň netijeliligini ýokarlandyrmak.

Hytaý metbugat enjamy

Bütin dünýäde müşderilere hyzmat etmekde baý tejribämiz bar

hyzmat3
hyzmat4
hyzmat5