• facebook
 • Baglanyşyk
 • instagram
 • youtube

PRESS BUILDER

Hünärment usulyýet çözgütlerini hödürläň

C çarçuwaly goşa krank mehaniki pressler

Gysga düşündiriş:

STC-Seriýa: 110-315 T.dowamy

STC seriýaly press, goşa kran boşluk çarçuwaly möhürleýji pressler, uzyn düşek meýdany bilen 2 nokat birleşdirilen çarçuwa, ýeňil wezipe üçin ölýän amaly ýa-da uly zarba bölekleri üçin ajaýyp.Bu, köplenç goşa kranly metbugat enjamy, progressiw ölmek, mehaniki gol ýa-da geçiriş ulgamy added press robotlary bilen goşulyp bilýän inçe polat plastinanyň we ýeke-täk örtük bölekleriniň kiçijik ýekeje işinde urmak, egmek, emele getirmek we boş işlemek üçin ulanylýar. . Awtoulag bölekleriniň möhürlenmegi, enjam zarbasy we öý enjamlary komponentiniň metal emele getiriş prosesi ýaly metal möhürleme meýdançalarynda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Standart / islege bagly

Wideo görmek

Aýratynlyklary

Önümiň tanyşdyrylyşy

STC seriýaly punch press maşyn, JIS 1-iň takyklyk standartlaryna laýyk gelmek ýa-da ondan ýokary gurlan Qiaosen maşyn zawody tarapyndan öndürilýär.“Kiaosen” zarba urýan maşyn, işleýiş ygtybarlylygyny üpjün edýän mejbury ýaglaýyş ulgamyny kabul edýär. Ulanyjy üçin amatly dizaýn we ähli işleýän elektrik dolandyryş ulgamy ýokary awtomatlaşdyryş sazlaşygyny üpjün edýär.

Pressureokary kuwwatly polat çarçuwalardan ýasalan boşluk çarçuwasy we slaýd-gollanma üçin söndürmek we üwemek prosesi , metbugat maşynynyň peselmegini we ýokary takyklygyny peseldip we gurallaryň ömrüni ýokarlandyryp biler.

Metbugat krank miliniň materialy 42CrMo garyndy , takyk işlenip taýýarlanylýan dişli we beýleki hereketlendiriji otly komponentleri güýçli elektrik geçirijisi, asuda işlemek we uzak ömür üçin niýetlenendir.STC seriýaly goşa krankly press maşyn, gury debriya system ulgamy ,, debriya system ulgamynyň has uzak ömri , ýokary urgy derejesi we ýokary tork çykyşy.

“Siemens” esasly dolandyryş platformasy we ulanyjylara amatly duýgur ekran operasiýa interfeýsi, ähli QIAOSEN-iň takyk metbugat enjamynda standartlaşdyrylýar, pyçak maşyny işlemegi aňsatlaşdyrýar we giňeldip bolýar.Beýleki awtomatlaşdyryş ulgamy bilen integrasiýa aňsat press Metbugat geçirmek we robotlar ýaly).Dolandyryşyň beýleki markalary isleg boýunça berlip bilner.

Haryt maglumatlary

“QIAOSEN” metbugat maşynlary

Ly Uçuş, gury gysgyç tormozy, dişli wilka (geçiriş ulgamy)

② Esasy enjamlar

Ank Krank mil

Rod Çybyklary birikdirmek

⑤ Gidrawlik artykmaç ýüklerden goramak

Lan Balanser

Nut hozy sazlamak

⑧ Çarçuwa

⑨ Esasy motor

⑩ Bolster

⑪ Slaýd çarçuwasy

Aýratynlyklary

Tehniki parametr

Aýratynlyklary Bölüm STC-110 STC-160 STC-200 STC-250 STC-315
Reodeim   V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi
Metbugat kuwwaty Ton 110 160 200 250 315
Bahalandyrylan tonnaj nokady mm 5 3 6 3 6 3 7 3.5 7 3.5
Bir minutda slaýd urgulary SPM 35 ~ 65 50 ~ 100 30 ~ 55 40 ~ 85 25 ~ 45 35 ~ 70 20 ~ 35 30 ~ 60 20 ~ 40 40 ~ 50
Slaýd urmagyň uzynlygy mm 180 110 200 130 250 150 280 170 280 170
Maks beýikligi mm 400 435 450 485 500 550 550 605 550 605
Slaýd sazlamagyň mukdary mm 100 100 120 120 120
Slaýd meýdany mm 1400 * 500 1600 * 550 1850 * 650 2100 * 700 2200 * 700
Slaýd galyňlygy mm 70 70 95 95 95
Bolster meýdany mm 1800 * 650 2000 * 760 2400 * 840 2700 * 900 2800 * 900
Bolster galyňlygy mm 130 150 170 170 190
Pol aralygy üçin platforma mm 830 990 1070 1100 1100
Yassyk ýassygy Ton 3.6 * 2set 6.3 * 2set 10 * 2set 14 * 2set 14 * 2set
Esasy hereketlendiriji güýji KW * P. 11 * 4 15 * 4 18.5 * 4 22 * 4 30 * 4
Howa basyşy kg * cm² 6 6 6 6 6
Takyklyk derejesini basyň Baha JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1
Ölçeg basyň (L * W * H) mm 1745 * 2000 * 3059 1940 * 2200 * 3709 2235 * 2620 * 3849 2545 * 3000 * 4304 2545 * 3100 * 4304
Agramy basyň Tonlar 14.2 22 30.5 40.5 48
Yassyk ýassygy mm² 350 * 235 * 2set 410 * 260 * 2set 540 * 350 * 2set 640 * 470 * 2set 690 * 470 * 2set
Biziň kompaniýamyz islendik wagt gözleg we kämilleşdiriş işlerini geçirmäge taýýardyr.Şonuň üçin bu katalogda görkezilen ululyk dizaýn aýratynlyklary goşmaça habar bermezden üýtgedilip bilner.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • ● Gaty bir bölek polat çarçuwasy, deflýasiýany azaldýar, ýokary takyklygy.

  ● OMPI pnewmatik gury gysgyç tormozy service has uzak ömri.

  ● 6 bal slaýd gollanmasy, Slaýd-gollanma üçin söndürmek we üwemek prosesi , metbugat maşynyny has takyklygy we pes könelmegini üpjün edip, gurallaryň ömrüni artdyryp biler.

  42 Galp 42CrMo garyndy material krank mil, onuň güýji # 45 polatdan 1,3 esse ýokary we hyzmat möhleti has uzyn.

  ● Mis ýeňi adaty BC6 bürünçinden 1,5 esse ýokary güýji bolan fosfor bürünç ZQSn10-1-den ýasalýar.

  ● highlyokary duýgur gidrawliki artykmaç ýükleýiş enjamy press pressleriň we gurallaryň hyzmat möhletini netijeli goraýar.

  J JIS I synpynyň takyklyk standartyna guruldy.

  ● islege görä öl ýassygy.

  Standart konfigurasiýa

  > QS operasiýa ulgamy > Ikinji dereje düşýän gorag enjamy
  > Gidrawlik artykmaç ýükleýiş enjamy > Howa üfleýän enjam
  > Elektron kamera enjamy > Mehaniki zarba geçirmeýän aýaklar
  > Elektrik slaýderi sazlaýjy enjam > Nädogry iýmitlendiriji kesgitleýji enjam ätiýaçlyk interfeýsi
  > Üýtgeýän ýygylyk üýtgeýän tizlikli hereketlendiriji (sazlanyp bilinýän tizlik) > Bejeriş gurallary we gural gutusy
  > Howa üfleýän enjam > Esasy motor tersine enjam
  > Sanly ölmegiň beýik görkezijisi > Lighteňil perde (Howpsuzlyk goragy)
  > Süýşüriji we möhürleme gurallary deňagramly enjam > Elektrik rozetkasy
  > Aýlanýan kamera dolandyryjy > Elektrik ýag çalýan enjam
  > Krank miliniň burçy görkezijisi > Duýgur ekran (arakesmeden öň, öňünden ýüklemek)
  > Elektromagnit hasaplaýjy > Iki elli operasiýa konsoly
  > Howa çeşmesiniň birleşdirijisi > LED yşyklandyryjy

  Meýletin konfigurasiýa

  > Müşderiniň islegine görä özleşdirmek > T görnüşli göçürilýän iki elli konsol
  > Die Cushion > Nebit ýagyny gaýtadan aýlamak
  > Aýak wyklýuçateli > Çygly gysgyç
  > Çalt ölmek ulgamy > Wibrasiýa garşy izolýator
  > Slaýd çykarmak enjamy > Tonnage Monitor
  > Coil Feedline we awtomatlaşdyryş ulgamy bilen açar ulgamy