• facebook
 • Baglanyşyk
 • instagram
 • youtube

PRESS BUILDER

Hünärment usulyýet çözgütlerini hödürläň

D-çarçuwaly ýeke krank mehaniki pressler

Gysga düşündiriş:

STB seriýasy: 80 ~ 400 tonna

STB seriýaly pressler, D-Frame ýeke kranly pressler (ýarym ýapyk görnüş), bu ýazyň yza gaýdyşyny azaltmaga we metbugat çarçuwasyna has berklik goşmaga kömek edýän goşmaça goldaw şöhleleri bilen boşluk çarçuwasydyr.C çarçuwaly pressden has agyr iş ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Standart / islege bagly

Wideo görmek

Aýratynlyklary

Önümiň tanyşdyrylyşy

STB seriýaly pressler “Qiaosen” enjamlary tarapyndan öndürilýär.

“Qiaosen STB 1 ballyk D” çarçuwaly press, boş bölekleri ýa-da rulon ätiýaçlyklaryny ulanyp, ownuk bölekleri ýokary bir gezeklik nyrhlarda ýa-da üznüksiz tertipde möhürlemek üçin niýetlenendir.STB metal möhürleýji press, üç ýyllyk (senenama esasly) kepillik bilen goldanýan, gaty bäsdeşlik bahasy bilen dünýä derejesindäki metbugatda tapjak ähli aýratynlyklaryňyzy üpjün edýär.

Baharyň yza çekilmegini we metbugat çarçuwasyna has berkligi goşýan goldaw şöhlelerini goşan boşluk çarçuwasy (ST-seriýa) bilen tapawutlanýar.Ac çarçuwaly press maşyna garanyňda has agyr işleriň ýerine ýetirilmegine mümkinçilik berýär.

Galp 42CrMo garyndy material krank mil, takyk işlenip taýýarlanan dişli we beýleki hereketlendiriji otly komponentleri güýçli elektrik geçirijisi, asuda işlemek we uzak ömür üçin niýetlenendir.STB seriýaly pressler gury debriya system ulgamy, debriya system ulgamynyň has uzak ömri, ýokary zarba urmagy we ýokary tork çykyşy.Has gysga urga, has çalt tizlige düzülip bilinýän “Flywheel” göni sürüjiniň dizaýny.

“Kiaosen” möhür basýan metbugat maşynlary has giň SPM, insult, reýting nokady (BDC), düşek we beýleki aýratynlyklar we ölçeglere laýyklaşdyrylyp bilner.

Aýratynlyklary

Tehniki parametr

Aýratynlyklary Bölüm STB-80 STB-110 STB-160 STB-200 STB-260 STB-315
Reodeim   V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi V görnüşli H görnüşi
Metbugat kuwwaty Ton 80 110 160 200 260 315
Bahalandyrylan tonnaj nokady mm 4 2 6 3 6 3 6 3 7 3.5 7 3.5
minutda slaýd urgulary SPM 35 ~ 80 80 ~ 120 30 ~ 60 60 ~ 90 20 ~ 50 40 ~ 70 20 ~ 50 50 ~ 70 20 ~ 40 40 ~ 50 20 ~ 40 40 ~ 50
Slaýd urmagyň uzynlygy mm 150 70 180 80 200 90 200 100 250 150 280 170
Maks beýikligi mm 340 380 360 410 460 510 460 510 500 550 520 600
Slaýd sazlamagyň mukdary mm 80 80 100 110 120 120
Slaýdyň ululygy mm 560 * 420 * 70 650 * 470 * 80 700 * 550 * 90 850 * 630 * 90 950 * 700 * 100 1000 * 750 * 100
Bolster ululygy mm 760 * 550 * 90 900 * 600 * 110 980 * 880 * 140 1140 * 820 * 160 1500 * 840 * 180 1600 * 840 * 180
Maşyn aralygyna süýşüriň mm 280 305 405 415 430 430
Pol aralygy üçin platforma mm 830 830 900 995 1030 1030
Çukur deşik mm Φ50 Φ50 Φ65 Φ65 Φ65 Φ65
Esasy hereketlendiriji güýji KW * P. 7.5 * 4 11 * 4 15 * 4 18.5 * 4 22 * 4 30 * 4
Slaýd sazlaýjy enjam / Elektrik
Howa basyşy kg * cm² 6 6 6 6 6 6
Takyklyk derejesini basyň Baha JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1
Ölçeg basyň (L * W * H) mm 1300 * 1890 * 3000 1420 * 1985 * 3200 1600 * 2200 * 3500 1750 * 2500 * 3900 2080 * 2895 * 4470 2100 * 2925 * 4550
Agramy basyň Tonlar 7.8 10.5 17.8 25.3 37 42
Yassyk ýassygy Ton 3.6 6.3 10 14 14 14
Duş ýassygy mm 70 80 80 100 100 100
Yassyk ýassygy mm² 450 * 310 500 * 350 650 * 420 710 * 480 810 * 480 810 * 480
BELLIK: Biziň kompaniýamyz islendik wagt gözleg we kämilleşdiriş işlerini geçirmäge taýýardyr.Şonuň üçin bu katalogda görkezilen ululyk dizaýn aýratynlyklary goşmaça habar bermezden üýtgedilip bilner.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • ● Gaty bir bölek polat çarçuwasy, deflýasiýany azaldýar, ýokary takyklygy.

  ● OMPI pnewmatik gury gysgyç tormozy service has uzak ömri.

  ● 6 bal slaýd gollanmasy, Slaýd-gollanma üçin söndürmek we üwemek prosesi , metbugat maşynyny has takyklygy we pes könelmegini üpjün edip, gurallaryň ömrüni artdyryp biler.

  42 Galp 42CrMo garyndy material krank mil, onuň güýji # 45 polatdan 1,3 esse ýokary we hyzmat möhleti has uzyn.

  ● Mis ýeňi adaty BC6 bürünçinden 1,5 esse ýokary güýji bolan fosfor bürünç ZQSn10-1-den ýasalýar.

  ● highlyokary duýgur gidrawliki artykmaç ýükleýiş enjamy press pressleriň we gurallaryň hyzmat möhletini netijeli goraýar.

  J JIS I synpynyň takyklyk standartyna guruldy.

  ● islege görä öl ýassygy.

  Standart konfigurasiýa

  > Gidrawlik artykmaç ýükleýiş enjamy > Howa üfleýän enjam
  > Elektrik slaýderi sazlaýjy enjam > Mehaniki zarba geçirmeýän aýaklar
  > Üýtgeýän ýygylyk üýtgeýän tizlikli hereketlendiriji (sazlanyp bilinýän tizlik) > Nädogry iýmitlendiriji kesgitleýji enjam ätiýaçlyk interfeýsi
  > Elektron kamera enjamy > Bejeriş gurallary we gural gutusy
  > Sanly ölmegiň beýik görkezijisi > Esasy motor tersine enjam
  > Süýşüriji we möhürleme gurallary deňagramly enjam > Lighteňil perde (Howpsuzlyk goragy)
  > Aýlanýan kamera dolandyryjy > Elektrik rozetkasy
  > Krank miliniň burçy görkezijisi > Elektrik ýag çalýan enjam
  > Elektromagnit hasaplaýjy > Duýgur ekran (arakesmeden öň, öňünden ýüklemek)
  > Howa çeşmesiniň birleşdirijisi > Iki elli operasiýa konsoly
  > Ikinji dereje düşýän gorag enjamy > LED yşyklandyryjy

  Meýletin konfigurasiýa

  > Müşderiniň islegine görä özleşdirmek > T görnüşli göçürilýän iki elli konsol
  > Die Cushion > Nebit ýagyny gaýtadan aýlamak
  > Çalt ölmek ulgamy > Çygly gysgyç
  > Slaýd çykarmak enjamy > Wibrasiýa garşy izolýator
  > Coil Feedline we awtomatlaşdyryş ulgamy bilen açar ulgamy > Tonnage Monitor