• facebook
 • Baglanyşyk
 • instagram
 • youtube

PRESS BUILDER

Hünärment usulyýet çözgütlerini hödürläň

C-çarçuwaly ýeke krank servo pressleri

Gysga düşündiriş:

STA-Seriýa: 80~315 T.dowamy

“QIAOSEN STA” seriýasy “C” çarçuwaly ýekeje krank Servo pressidir, ygtybarly in engineeringenerçilik we Servo Drive tehnologiýasyny birleşdirip, müşderiler üçin gymmatlyk döretmek üçin öňdebaryjy tehnologiýalary döredýär.Uly reňkli 15,6 dýuým duýgur ekranly ulanyjy üçin amatly HMI öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin laýyk slaýd hereket profillerini saýlamak üçin aňsat işlemegi üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Standart / islege bagly

Wideo görmek

Aýratynlyklary

Önümiň tanyşdyrylyşy

Servo press enjamy Servo-sürüjilik ulgamy.9 hereketli egrini gaýtadan işlemek reesimi bilen gurlan (we has köp hereket egrilerine ýetmek üçin dürli önümleri gaýtadan işlemek tehnologiýasyna laýyklykda programmirläp bolýar), adaty metbugat maşynlary bilen deňeşdirilende, ýönekeý gurluşy, ýokary mehaniki geçiriş netijeliligi we tehniki hyzmatyň arzanlygy bar.Galp 42CrMo garyndy material krank mil, takyk işlenip taýýarlanan dişli we beýleki hereketlendiriji otly komponentleri güýçli elektrik geçirijisi, asuda işlemek we uzak ömür üçin niýetlenendir.

Aýratynlyklary

Tehniki parametr

Aýratynlyklary Bölüm STA-80sv STA-110sv STA-160sv STA-200sv STA-260sv STA-315sv
Metbugat kuwwaty Ton 80 110 160 200 260 315
Bahalandyrylan tonnaj nokady mm 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Slaýder urmagyň uzynlygy (Swing rejimi) mm 50/90/120 60/100/130 70/110/160 70/110/160 110/160/200 110/160/200
Slaýder urmagyň uzynlygy
(Doly urgy)
mm 150 180 200 200 250 250
Slaýder nol ýük (SPM)
Sw swing tertibine jogap)
SPM 120/90/80 100/80/70 95/75/60 95/75/60 70/60/50 65/55/45
Slaýder nol ýük (SPM)
(Doly urgy seslenýär)
SPM ~ 70 ~ 60 ~ 50 ~ 50 ~ 40 ~ 40
Iň ýokary galyndy beýikligi mm 340 360 460 460 500 520
Slaýder sazlamagyň mukdary mm 80 80 100 110 120 120
Platformanyň ululygy mm 770 * 420 * 70 910 * 470 * 80 990 * 550 * 90 1130 * 630 * 90 1250 * 700 * 100 1300 * 750 * 100
Aşakdaky platforma ululygy mm 1000 * 550 * 90 1150 * 600 * 110 1250 * 800 * 140 1400 * 820 * 160 1500 * 840 * 180 1600 * 840 * 180
Maşyn aralygyna süýşüriji merkez mm 280 305 405 415 430 430
Servo motor momenti Nm 3700 4500 7500 10000 15000 20000
Howa basyşy kg * cm² 6 6 6 6 6 6
Takyklyk derejesini basyň Baha JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1
BELLIK: Biziň kompaniýamyz islendik wagt gözleg we kämilleşdiriş işlerini geçirmäge taýýardyr.Şonuň üçin bu katalogda görkezilen ululyk dizaýn aýratynlyklary goşmaça habar bermezden üýtgedilip bilner.

Kompaniýanyň tertibi

Esasy ahlak, yzygiderli sözler we amallar, dogruçyllyk we ygtybarlylyk, maglumat paýlaşmak, hünär ussatlygy, müşderini kanagatlandyrmak esasynda, bular QIAOSEN-iň tendensiýa we mümkinçiliklere düşünmegine itergi berýän gymmatlyklarymyzdyr.Geljekdäki ösüş bilen ýüzbe-ýüz bolan QIAOSEN diýseň berk ynam we hereket güýjüne eýe, kämilleşmegini dowam etdirýär, özboluşly önümleri ösdürýär we dünýä bazaryny giňeldýär.Maksat halkara ýokary hilli metbugat enjamlaryny öndüriji bolmak.Biz yzarlaýarys: innowasiýa düşünjesine we ajaýyp önümçilige eýermek;Işleýiş aýratynlyklaryny yzygiderli gowulandyrmak we gowulandyrmak;Öndürijilik mehanizmini döretmek we oňat iş gurşawyny döretmek;Global müşderilere ýokary hilli takyk pressler, ýokary hilli hyzmatlar bermek.QIAOSEN markasynyň takyk metbugat maşynyny saýlaýan müşderiler hiç haçan ökünmezler diýip söz berýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • ● Gaty bir bölek polat çarçuwasy, deflýasiýany azaldýar, ýokary takyklygy.

  Body Güýçli beden gurluşy, ownuk deformasiýa we ýokary takyklyk

  Sl Süýşýän blok goşa burçly geksedral ýol görkeziji demirýoly kabul edýär we süýşýän blok ýol görkeziji demirýoly “ýokary ýygylygy söndürmek” we “demir üweýiş prosesi” kabul edýär: pes köýnek, ýokary takyklyk, uzak takyklyk wagty we galybyň hyzmat möhletini gowulandyrýar. .

  Ank Krank mil 42CrMo ýokary güýçli garyndy materialdan ýasalýar.Güýji 45 polatdan 1,3 esse, hyzmat möhleti has uzyn.

  Mis Mis ýeňi ZQSn10-1 galaýy fosfor bürünçden, güýji bolsa adaty BC6 bürünçden 1,5 esse köpdür.

  Highly highlyokary duýgur gidrawliki artykmaç ýükleýiş enjamyny ulanmak metbugat maşynynyň ömrüni netijeli gorap biler we ölüp biler.

  Standard Adaty konfigurasiýa ýokary takyklykly we ýapon NOK möhüridir.

  6 15,6 dýuým duýgur ekran

  ● islege görä öl ýassygy.

  ● 9 gaýtadan işleýiş rejesi gurlupdyr we her önüm ýokary takyklygy, ýokary netijeliligi we ýokary energiýa tygşytlamagyny gazanmak üçin komponentleri gaýtadan işlemek üçin iň amatly gaýtadan işleýiş egrisini saýlap biler.

  Traditional Adaty pressler bilen deňeşdirilende, ýönekeý gurluşy, ýokary mehaniki geçiriş netijeliligi we tehniki hyzmatyň pes bahasy bar.

  Products Önümleriň / materiallaryň aýratynlyklaryna görä, önümleriň / materiallaryň iň gowy emele geliş tizligini gazanmak üçin material gaýtadan işlenilende möhürleme tizligi peselip biler.Şeýlelik bilen titremäni we möhür basýan sesleri azaltmak;Önümiň takyklygyny ýokarlandyrmak we galybyň hyzmat möhletini uzaltmak.

  Different Dürli önümlere görä dürli belentlikler talap edilýär.Urgynyň urmagy esassyz kesgitlenip bilner, bu möhürleme wagtyny ep-esli gysgaldýar we netijeliligini ýokarlandyrýar.

  Standart konfigurasiýa

  > Gidrawlik artykmaç ýükleýiş enjamy > Howa üfleýän enjam
  > Servo motor ed Tizligi sazlap bolýar) > Mehaniki zarba geçirmeýän aýaklar
  > Elektrik slaýderi sazlaýjy enjam > Nädogry iýmitlendiriji kesgitleýji enjam ätiýaçlyk interfeýsi
  > Garaşsyz dolandyryş kabineti > Bejeriş gurallary we gural gutusy
  > Hasaplaýjy > Esasy motor tersine enjam
  > Sanly ölmegiň beýik görkezijisi > Lighteňil perde (Howpsuzlyk goragy)
  > Süýşüriji we möhürleme gurallary deňagramly enjam > Elektrik rozetkasy
  > Aýlanýan kamera dolandyryjy > Elektrik ýag çalýan enjam
  > Krank miliniň burçy görkezijisi > Duýgur ekran (arakesmeden öň, öňünden ýüklemek)
  > Elektromagnit hasaplaýjy > Iki elli hereketli konsol
  > Howa çeşmesiniň birleşdirijisi > LED yşyklandyryjy
  > Ikinji dereje düşýän gorag enjamy   Howa sowadyjy çiller

  Meýletin konfigurasiýa

  > Müşderiniň islegine görä özleşdirmek > Iki elli konsol düzedildi
  > Die Cushion > Nebit ýagyny gaýtadan aýlamak
  > Coil Feedline we awtomatlaşdyryş ulgamy bilen açar ulgamy >  
  > Çalt ölmek ulgamy > Wibrasiýa garşy izolýator
  > Slaýd çykarmak enjamy > Tonnage Monitor