• facebook
 • Baglanyşyk
 • instagram
 • youtube

PRESS BUILDER

Hünärment usulyýet çözgütlerini hödürläň

Göni gapdal galstuk çarçuwasy goşa krank pressleri

Gysga düşündiriş:

STF-Seriýa: 300-1200 T.dowamy

STF seriýasy göni gapdal daňylýan çarçuwaly goşa krank presslerdir (H-çarçuwaly kesiş görnüşli goşa krank mehaniki metbugat enjamy).

Bu model pressler merkezi hereketlendirijiniň dizaýnyny kabul edýär, 8 ballyk ugrukdyrylan slaýd we inçe ýag aýlanylýan ýag çalmak, awtoulag listi metal möhürleme pudagy, öý enjamlary emele getirýän we enjam böleklerini urmak üçin amatly öndürijiligi we takyklygy ýokarlandyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Standart / islege bagly

Wideo görmek

Aýratynlyklary

Önümiň tanyşdyrylyşy

Tonnaage kuwwaty 300 tonnadan 1200 tonna çenli başlaýar.Metbugat kebşirlenen agyr guty görnüşli çarçuwalar bilen gurlup, has gowy deflýasiýa derejesi üçin galstuklar bilen basyş kuwwatynyň 150% -ine basyş edilýär.Merkezi hereketlendiriji dizaýnymyz, geçiriş öndürijiligini ýokarlandyrýar we metbugatyň hyzmat möhletini ýokarlandyrýan inertiýalary azaldýar.STF seriýaly pressler, uly progressiw möhürlemek üçin, Windows 3 okly möhürleme arkaly we robot integrirlenen programmalary basmak üçin basyň.

STF seriýaly pressler, JIS 1-nji takyklyk standartlaryna laýyk ýa-da ondan ýokary gurlan Qiaosen kompaniýasy tarapyndan öndürilýär.Kiaosen ýokary güýçli polat çarçuwalary we Slaýd-gollanma üçin söndürmek we üwemek prosesi adopt kabul edýär, bu metbugat maşynynyň deflýasiýany we ýokary takyklygy azaldyp, gurallaryň ömrüni ýokarlandyryp biler.

Galp 42CrMo garyndy material krank mil , takyk işlenip taýýarlanan dişli we beýleki hereketlendiriji otly komponentleri güýçli elektrik geçirijisi, asuda işlemek we uzak ömür üçin niýetlenendir.600 tonnadan aşakdaky basyşlar pnewmatik çygly gysgyç tormozlaryny (bitewi) ulanýar, 800 tonnadan ýokary basyşlar bolsa gury gysgyç tormozlaryny (bölüniş görnüşi) ulanýar."8 ballyk slaýd gollanmasy" -ny kabul etmek, pressleri has ýokary takyklyga we has berk durnuklylyga eýe edýär.

Önümçiligi has ygtybarly, has netijeli we has amatly etmek üçin “Die Doors”, “Quick Die Change” ulgamy we “Bolster Moving” bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Aýratynlyklary

Tehniki parametr

Aýratynlyklary Bölüm STF-300 STF-400 STF-500 STF-600 STF-800 STF-1000 STF-1200
Reodeim   S görnüşi H görnüşi S görnüşi H görnüşi S görnüşi H görnüşi S görnüşi H görnüşi S görnüşi H görnüşi S görnüşi H görnüşi S görnüşi H görnüşi
Metbugat kuwwaty Ton 300 400 500 600 800 1000 1200
Bahalandyrylan tonnaj nokady mm 8 4 8 4 9 5 10 5 12 6 13 7 13 7
Bir minutda slaýd urgulary SPM 20 ~ 40 30 ~ 60 20 ~ 40 30 ~ 60 20 ~ 40 30 ~ 60 20 ~ 40 30 ~ 60 15 ~ 30 25 ~ 50 10 ~ 25 20 ~ 40 10 ~ 25 20 ~ 40
Slaýd urmagyň uzynlygy mm 300 150 300 150 300 150 300 150 350 150 400 200 400 200
Maks beýikligi mm 600 500 650 550 650 550 700 600 800 650 900 700 1000 800
Slaýd sazlamagyň mukdary mm 150 150 150 200 200 250 250
Platformanyň ululygy (islege görä) 1 2500 * 1200 2800 * 1300 3200 * 1500 3200 * 1500 3200 * 1500 3500 * 1600 3500 * 1600
Platformanyň ululygy (islege görä) 2 2800 * 1300 3200 * 1400 3500 * 1500 3500 * 1500 3500 * 1600 4000 * 1600 4000 * 1600
Platformanyň ululygy (islege görä) 3 3200 * 1400 3600 * 1400 3800 * 1600 4000 * 1600 4000 * 1600 4500 * 1600 4500 * 1600
Gapdal açylyş mm 900 * 650 1100 * 700 1200 * 700 1200 * 750 1400 * 850 1600 * 950 1600 * 1050
Esasy hereketlendiriji güýji KW * P. 37 * 4 45 * 4 55 * 4 75 * 4 90 * 4 110 * 4 132 * 4
Howa basyşy kg * cm² 6 6 6 6 6 6 6
Takyklyk derejesini basyň Baha JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1 JIS 1
Biziň kompaniýamyz islendik wagt gözleg we kämilleşdiriş işlerini geçirmäge taýýardyr.Şonuň üçin bu katalogda görkezilen ululyk dizaýn aýratynlyklary goşmaça habar bermezden üýtgedilip bilner.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Press Metbugat çarçuwasy üç bölekden (ýokarky oturgyç, orta platforma korpusy we esasy) ybarat bolup, berk gulp emele getirmek üçin güýçlendiriji taýak bilen birikdirilýär.

  Frame Çarçuwanyň we süýşürijiniň 1/9000 ýokary berkligi (deformasiýasy) bar: kiçi deformasiýa we uzak takyklygy saklamak wagty.

  600 600 tonnadan aşakdaky basyşlar pnewmatik çygly gysgyç tormozlaryny (bitewi) ulanýar, 800 tonnadan ýokary basyşlar bolsa gury gysgyç tormozlaryny (bölüniş görnüşli) ulanýar.

  ● Süýşüriji möhüriň takyklygynyň uzak möhletli we durnukly saklanmagyny üpjün edip, uly eksantrik ýükleri göterip bilýän 8 ballyk slaýd gollanmasyny kabul edýär.

  ● Slaýd demir ýoly “ýokary ýygylygy söndürmek” we “demir üweýiş prosesi” kabul edýär: pes köýnek, ýokary takyklyk, uzak takyklygy saklamak we galyndy hyzmat möhletini gowulandyrmak.

  A Mejbury inçe ýag aýlanyş ýaglaýyş enjamyny kabul etmek: energiýa tygşytlaýan, ekologiýa taýdan arassa, awtomatiki duýduryş funksiýasy bilen enjamlaşdyrylan, ýagyň göwrümini sazlamak bilen möhürleme ýygylygyny artdyryp biler.

  Ank Krank mil, 45 polatdan 1,3 esse güýçli we ömri has uzyn 42CrMo ýokary güýçli garyndy materialdan ýasalýar.

  Mis Mis ýeňi adaty BC6 bürünçinden 1,5 esse ýokary bolan fosfor bürünç ZQSn10-1 kabul edýär.Urulýan maşynyň we galybyň hyzmat möhletini netijeli gorap bilýän ýokary duýgur gidrawliki artykmaç ýük enjamyny kabul edýär.

  Japanese Standardaponiýanyň SMC basyşyny kadalaşdyryjy klapan, ýag duman süzgüji we howa süzgüji.

  ● Standart konfigurasiýa: German Siemens duýgur ekrany we Siemens hereketlendirijisi.

  ● Goşmaça öl ýassygy.

  ● Goşmaça hereketlendiriji berkitme

  Standart konfigurasiýa

  > Gidrawlik artykmaç ýükleýiş enjamy > Howa üfleýän enjam
  > Elektrik slaýderi sazlaýjy enjam > Mehaniki zarba geçirmeýän aýaklar
  > Üýtgeýän ýygylyk üýtgeýän tizlikli hereketlendiriji (sazlanyp bilinýän tizlik) > Nädogry iýmitlendiriji kesgitleýji enjam ätiýaçlyk interfeýsi
  > Elektron kamera enjamy > Bejeriş gurallary we gural gutusy
  > Sanly ölmegiň beýik görkezijisi > Esasy motor tersine enjam
  > Süýşüriji we möhürleme gurallary deňagramly enjam > Lighteňil perde (Howpsuzlyk goragy)
  > Aýlanýan kamera dolandyryjy > Çygly gysgyç
  > Krank miliniň burçy görkezijisi > Elektrik ýag çalýan enjam
  > Elektromagnit hasaplaýjy > Duýgur ekran (arakesmeden öň, öňünden ýüklemek)
  > Howa çeşmesiniň birleşdirijisi > Jübi elektrik dolandyryş şkafy we konsol
  > Ikinji dereje düşýän gorag enjamy > LED yşyklandyryjy
  > Mejbury inçe dolanyşyk ýag çalmak ulgamy enjamy > 8 ballyk slaýd gollanmasy

  Meýletin konfigurasiýa

  > Müşderiniň islegine görä özleşdirmek > Tonnage Monitor
  > Die Cushion > Gapylar
  > Çalt ölmek ulgamy > Hereketlendiriji güýçlendiriji
  > Coil Feedline we awtomatlaşdyryş ulgamy bilen açar ulgamy > Wibrasiýa garşy izolýator